Цього ро­ку ук­ра­їн­ців че­ка­ють чер­го­ві ви­бо­ри — цього ра­зу міс­це­ві. Во­ни від­бу­дуть­ся 25 жов­тня за но­ви­ми пра­ви­ла­ми і на но­вій те­ри­то­рі­аль­ній ос­но­ві. Змі­ню­ють­ся ви­мо­ги до кан­ди­да­тів, кіль­кість міс­це­вих рад, виг­ляд бю­ле­те­ня для го­ло­су­ван­ня і ба­га­то ін­шо­го. Про го­лов­не роз­по­ві­дає Центр гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю.

Но­ві пра­ви­ла

Пер­шою від­мінніс­тю цих міс­це­вих ви­бо­рів від по­пе­ред­ніх бу­де те, що кіль­кість міс­це­вих рад знач­но змен­шить­ся. Зок­ре­ма, че­рез об’єд­нання те­ри­то­рі­аль­них гро­мад і ско­ро­чен­ня районів до 136.

Дру­гою від­мінніс­тю є зап­ро­вад­ження про­пор­цій­ної сис­те­ми, яка дов­гий час бу­ла ви­мо­гою ак­ти­віс­тів. У міс­тах і гро­ма­дах із більш як 10 ти­ся­ча­ми ви­бор­ців кан­ди­да­ти ви­су­ва­ти­муть­ся ли­ше від пар­тій. Го­ло­су­ва­ти до­ве­деть­ся за пар­тію, а та­кож за кон­крет­но­го кан­ди­да­та у ній, впи­су­ючи його но­мер у тра­фа­рет по­руч із наз­вою пар­тії.

Від кож­ної пар­тії бу­де мі­ні­мум 5 кан­ди­да­тів. При цьому зап­ро­вад­жу­єть­ся ґен­дерна кво­та: двоє з п’яти кан­ди­да­тів по­вин­ні бу­ти ін­шої ста­ті.

У мен­ших гро­ма­дах і се­ли­щах за­ли­ша­єть­ся ста­ра ма­жо­ри­тар­на сис­те­ма, од­нак ок­ру­ги бу­дуть ба­га­то­ман­датни­ми. Оби­ра­тись бу­дуть не мен­ше двох і не біль­ше чо­тирьох де­пу­та­тів.

Оно­ви­лись та­кож пра­ви­ла ба­ло­ту­ван­ня та ре­єс­тра­ції кан­ди­да­тів. Зок­ре­ма, зап­ро­вад­жу­єть­ся циф­ро­ві­за­ція ви­бор­чо­го про­це­су.

Те­пер шта­би от­ри­ма­ють мож­ли­вість он­лайн-по­да­ван­ня до­ку­мен­тів, ре­єс­тра­ції кан­ди­да­тів, до­ві­ре­них осіб та спос­те­рі­га­чів. Це пе­ред­ба­чає усу­нен­ня зай­во­го впли­ву людсь­ко­го фак­то­ру у ви­бор­чий про­цес, — про­ко­мен­ту­ва­ла зас­тупни­ця го­ло­ви фрак­ції «Слу­га на­ро­ду» Єв­ге­нія Крав­чук.

Вар­то за­ува­жи­ти, що онов­ле­ний ви­бор­чий ко­декс пе­ред­ба­чає зас­та­ву для кан­ди­да­тів, а та­кож доз­во­ляє па­ра­лель­не ба­ло­ту­ван­ня до різ­них рад. Вод­но­час за­кон за­бо­ро­няє при­хо­ва­ний під­куп ви­бор­ців під час агі­та­ції.

Прог­но­зи ек­спер­тів

Від­по­від­но до опи­ту­ван­ня со­ці­оло­гіч­ної гру­пи «Рей­тинг», 30 % рес­понден­тів го­ло­су­ва­ти­муть за ві­до­му на­ці­ональ­ну по­літ­си­лу на міс­це­вих ви­бо­рах. За­раз се­ред пар­тій­них впо­до­бань ук­ра­їн­ців лі­ди­рує «Слу­га на­ро­ду» (28 %), на дру­го­му міс­ці «Опо­зи­цій­на плат­форма — За жит­тя» (16 %), на третьому — «Єв­ро­пей­ська со­лі­дар­ність» (14 %).

Ек­спер­ти прог­но­зу­ють за­пек­лу бо­роть­бу між по­літ­си­ла­ми, ад­же кіль­кість де­пу­татсь­ких крі­сел у гро­ма­дах на­ба­га­то змен­шить­ся.

У нас за­раз 1 460 гро­мад, це ду­же серйоз­ний крок для лю­дей — змен­ши­ли де­пу­та­тів май­же вдві­чі-втри­чі. І це збіль­шен­ня ста­вок, то­му що ра­ні­ше ти міг ста­ти де­пу­та­том у сво­єму се­лі, в яко­му меш­кає 2 ти­ся­чі лю­дей, і це бу­ло від­носно лег­ко. За­раз то­бі тре­ба ста­ти де­пу­та­том в ОТГ, в яку вхо­дить 10 та­ких сіл, і це зов­сім ін­ша іс­то­рія, — за­ува­жив го­ло­ва пар­тії «Слу­га на­ро­ду» Олек­сандр Кор­ні­єн­ко.

Влас­не, по­ло­ви­на опи­та­них ук­ра­їн­ців зби­ра­єть­ся го­ло­су­ва­ти на міс­це­вих ви­бо­рах за ло­каль­ну пар­тію. Од­нак не в кож­ній об­ласті є своя пар­тія, біль­ше то­го, кіль­кість кан­ди­да­тів від по­літ­си­ли об­ме­же­на. Тож в умо­вах обов’яз­ко­вої пар­ти­за­ції кан­ди­да­ти бу­дуть при­єд­ну­ва­тись до тих сил, які ві­до­мі і які їм в ці­ло­му сві­тог­лядно близь­кі.

Ми доб­ре ро­зу­мі­ємо, що за та­ких умов неп­росто від­бу­ва­ти­меть­ся і ор­га­ні­за­ція го­ло­су­ван­ня, і під­ра­ху­нок го­ло­сів ви­бор­ців діль­нич­ни­ми ви­бор­чи­ми ко­мі­сі­ями, і вста­нов­лення під­сумків го­ло­су­ван­ня те­ри­то­рі­аль­ни­ми ви­бор­чи­ми ко­мі­сі­ями. Тож за та­кої си­ту­ації клю­чо­вою і ба­зо­вою річ­чю має ста­ти до­ві­ра між всі­ма суб’єк­та­ми ви­бор­чо­го про­це­су. Са­ме на вста­нов­лення та­кої до­ві­ри на­лаш­то­ву­ва­ти­ме всіх субʼєк­тів Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія, — на­го­ло­сив член Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії Ан­дрій Гев­ко.

Чи впли­не епі­де­мія на міс­це­ві ви­бо­ри?

Ба­гатьох ук­ра­їн­ців хви­лює пи­тан­ня, чи не пе­реш­ко­дить епі­де­мія ко­ро­на­ві­ру­су про­ве­ден­ню міс­це­вих ви­бо­рів. На­ра­зі у вла­ді зас­по­ко­юють, що ви­бо­ри від­бу­дуть­ся. Зви­чай­но, за умо­ви дот­ри­ман­ня со­ці­аль­ної дис­танції та мас­ко­во­го ре­жи­му.

Ми всі за­раз сві­до­мі, що все за­ле­жить від нас. Як­що ми дот­ри­му­ємо­ся пра­вил ка­ран­ти­ну, ство­рю­ємо умо­ви для цього, то, як по­ка­за­ло ЗНО, мо­же­мо про­вес­ти ви­бо­ри в Ук­ра­їні без будь­-яких проб­лем, ри­зи­ків для ус­клад­нення епід­си­ту­ації і для здо­ров’я на­ших гро­ма­дян. Але як­що вся кра­їна ста­не чер­во­ною зо­ною, то­ді, мож­ли­во, пот­рібно бу­де об­ме­жу­ва­ти про­ве­ден­ня ма­со­вих за­хо­дів, — заз­на­чив го­лов­ний са­ні­тар­ний лі­кар Вік­тор Ляш­ко.

По­зи­тив­ний прик­лад ви­бо­рів під час ка­ран­ти­ну вже по­ка­за­ла Поль­ща, де у лип­ні об­ра­ли но­во­го пре­зи­ден­та. Яв­ка на ви­бо­рах бу­ла ду­же ви­со­кою, поп­ри ко­ро­на­ві­рус. Тож ка­ран­тин в Ук­ра­їні та­кож не по­ви­нен ста­ти на за­ва­ді во­ле­ви­яв­ленню гро­ма­дян. Хо­ча, як ствер­джу­ють ек­спер­ти, яв­ка бу­де мен­шою, ніж заз­ви­чай. По-пер­ше, че­рез епі­де­мію час­ти­на лю­дей не за­хо­че на­ра­жа­тись на не­без­пе­ку. По-дру­ге, тра­ди­цій­но ук­ра­їн­ці бе­руть мен­шу участь у міс­це­вих ви­бо­рах, аніж в за­галь­но­на­ці­ональ­них.

Іні­ці­ато­ри змін до ви­бор­чо­го за­ко­но­давс­тва спо­ді­ва­ють­ся, що во­ни до­по­мо­жуть про­вес­ти міс­це­ві ви­бо­ри про­зо­ро і чес­но. У Цен­траль­ній ви­бор­чій ко­мі­сії вва­жа­ють, що кан­ди­да­ти, ви­бор­ці і чле­ни ви­бор­чих ко­мі­сій впо­ра­ють­ся із но­вов­ве­ден­ня­ми. Од­нак, щоб не на­ро­би­ти по­ми­лок, ви­бор­цям кра­ще оз­найоми­тись із зраз­ком бю­ле­те­ня заз­да­ле­гідь.

Джерело: “День за днем”